Tuesday, August 12, 2008

Kajian kes dari sudut Antropologi tentang bandar

Kajian (Epstein, 1964) mengenai masyarakat bandar di Afrika, beliau berpendapat bahawa keadaan di bandar itu sentiasa berubah. Kehidupan sosial yang mempunyai bentuknya yang tersendiri di bandar menimbulkan organisasi sosial yang agak berbeza daripada kawasan-kawasan lain. Walaupun terdapat kelompok-kelompok etnik yang mempunyai subkebudayaan masing-masing, kelompok -kelompok etnik ini tidak terpisah antara satu sama lain. Di bahagian tengah Afrika pula, bandar-bandar muncul untuk memenuhi keperluan-keperluan kaum penjajah dan bukan keperluan penduduk tempatan(Epstein,1964).

No comments: