Tuesday, November 18, 2008

Analisis Bahagian B

Analisis bahagian B

Dalam bahagian B borang soal selidik meliputi 13 perkara yang melibatkan ekonomi, budaya dan kerajaan misalnya.Secara keseluruhan hasil maklum balas daripada responden tentang ekonomi di kawasan kajian didapati bahawa terdapat beberapa komponen ekonomi di Bandar shah alam diakui efisyen. Dalam sektor pekilangan, restoran dan pendidikan mendapati maklum balas responden mengatakan komponen-komponen tersebut adalah efisyen. hal ini terbukti kerana terdapat banyak kilang-kilang sekitar kawasan kajian conhohnya kilang hicom. seterusnya, jumlah institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang terdapat di shah alam seperti UITM dan Unisel cawangan Selangor membuktikan keefisyenan dalam sektor pendidikan.
Seterusnya hasil kajian mendapati kebanyakkan responden mengakui bahawa hamper keseluruhan komponen ekonomi yang terdapat dalam borang soal selidik yang dibekalkan adalah pada tahap kurang efisyen. Antara bahagian yang kurang efisyen termasuklah sektor perhotelan, perkhidmatan awam, penjajaan, pelancongan dan rekreasi, peruncitan, pengangkutan antar Bandar dan dalam Bandar pengunaan ICT dan lain-lain lagi. Namun begitu, maklum balas responden yang paling dominan adalah daripada bahaian perkhidmatan awan dan pengankutan antar dan pengangkutan dalam Bandar. hal ini kerana, kebanyakkan responden mengatakan bahawa kesukaran untuk mendapat bus daripada seksyen 19 ke pusat Bandar semakin teruk. hal ini kerana, terdapat responden yang datang dari luar pusat Bandar datang bekerja ke Bandar di sekitar seksyen 1-16 yang sememangnya kawasan tumpuan ekonomi. Mereka berharap agar pihak yang terbabit membantu menyelesaikan masalah tersebut, namun begitu, hasil daripada temuramah pengarah perancang Bandar di wisma MBSA mengatakan bahawa sektor pengangkutan berada dalam lingkauan kuasa majlis yang mana masalah pengankutan di Bandar tersebut hanya akan selesai oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pengankutan di sana.
Selain daripada itu, secara keseluruhan juga didapati bahawa banyak responden yang memberi respon bahagian hiburan dan kehidupan malam di shah alam adalah tidak efisyen. hal ini kerana, tiada kelab-kelab malam dan sport toto di sana. Justeru, responden yang terdiri daripada golongan muda mengatakan keadaan ini tidak efisyen berlawanan dengan responden yang lebih berumur mengatakan bahawa bahagian ekonomi ini berada pada tahap efisyen. Hal ini turut diperakui oleh En. Nizam yang mengatakan bahawa Shah Alam berada di bawah polisi sultan yang tidak membenarkan hiburan diadakan di sana. Tambahan beliau lagi, hiburan yang ingin dikecapi oleh sebilangan rakyat boleh ke kawasan berhampiran shah alam seperti Selayang dan Petaling Jaya.

Seterusnya dalam kajian penyelidikan turut meliputi bahagian utility. Kebanyakkan responden bersetuju bahawa utility di Shah Alam hanya efisyen dalamsektor-sektor tertentu sahaja iaitu kemudahan pendidikan sekolah rendah dan menengah,kemudahan tabika dankemudahan agama atau rumah ibadat. Selain itu juga , medan selera di sana turut diakui pada tahap yang efisyen sebagaimana telahpun terbukti padabahagian ekonomi yang mana responden bersetuju medan selera terdapat banyak di sekitar Shah Alam terutama di kawasan komersial contohnya di Kompleks PKNS. Komponen-komponen lain di bahagian utility didapati bahawa secara puratanya semuaresponden mendapati komponen-komponen atau sector lainpada tahap kurang efisyen. Hal ini demikian menurut sebilangan responden mengatakan bahawa tumpuan pembangunan di Shah Alam seakan-akan tidak mengutamakan aspek-aspek lain. Kemudahan kawasan terbuka, taman rekreasi dan perpustakaan antara contoh utility yang masih tidak mampu menampung keperluan dan kehendak warga Shah Alam. Hal ini ditekankan oleh responden dalam golongan elajar dan remaja. Seterusnya, dalam komponen ICT pula, golongan responden tersebit juga mengatakan kurang efisyen. Hal ini demikian keran, mereka perlu ke pusat-pusat Bandar sekiranya mahu menggunakan perkhidmatan internet. Kekurangan utility tersebut lebih menjejaskan pelajar untuk menyiapkan kertas projek yang mana Shah Alam sememangnya mempunyai banyak pusat pengajian tinggi. Secara keseluruhannya, kebanyakkan responden menganggap ituliti di kawasan tersebut masih berada pada tahap efisyen kecuali bagi beberapa aspek lain.
Pada bahagian seterusnya dalam borang soal selidik yang diberi kepada responden, secara puratanya infrastuktur di Shah Alam turut berada pada tahap yang kurang efisyen. Hasil dapatan juga mendapati bahawa hanya beberapa komponen sahaja berada pada tahap efisyen. Bekalan elektrik dan air sememangnya diakui bahawa infrastuktur tersebut kerana sepanjang menetap di Shah Alam mereka tidak menghadapi sebarang masalah gangguan bekalan tersebut. Namun begitu, secara purata keseluruhan jawapan responden yang ditemui jelas menunjukkan bahawa infrastruktur yang lain yang terdapat di sana berada pada tahap yang tidak memuaskan. justeru kebanyakkan daripada mereka meletak infrastruktur jaringan jalan raya, ict, sistem pembentungan dan lain-lain lagi. Berdasarkan pendapat didapati bahawa masalah infrustuktur yang paling memberi masalah kepada sebilangan besar penduduk Shah Alam adalah tempat meletak kenderaan. Hal ini kerana, kawsan pentadbiran dan kawasan komersial berada dalam satu kawasan yang sama dan saling berdekatan. Sebagai contoh, kompleks PKNS berada sangat berhampiran dengan wisma MBSA. Selain daripada itu, terdapat kawasan rekreasi berdekatan kawsan yang sama. masalah ini menjadi rumit lantaran pengguna-pengguna kenderaan seolah-olah perlu bersaing dengan sesama mereka misalnya antara pekerja kerajaan dan pekerja kompleks itu sendiri. Malahan berdasarkan rintihan responden, apabila salah meletak kenderaan, kenderaan mereka akan ditarik oleh pihak majlis. Justeru keadaan ini meyebabkan responden mengatakan bahawa pihak tertentu perlu meneliti semula keadaan tempat meletak kenderaan yang semakain teruk. Selain daripada itu, infrastruktur system saliran menunjukkan dengan jelas bahawa berada pada tahap yang kurang efisyen berdasarkan kajian bersama responden. Hal ini terbukti berdasarkan bencana banjir yang kerap berlaku di kawasan Shah Alam sejak tahun 2006 sehingga pada tahun ini, 2008. Menurut responden, ahli mjlis ada mengatakan bahawa masalah banjir akan diselesaikan dalam masa dua minggu. Namun berdasarkan pengalaman mereka pihak majlis akan mengambil masa yang lebih daripada yang dijanjikan. Oleh yang demikian, masalah tersebut menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang sukar pada masa bencana berlaku. Namun berdasarkan pertemuan bersama pegawai perancang Bandar yang pernah ditemui pada bulan puasa lepas, En. Nizam, beliau mengatakan bahawa masalah banjir yang pernah melanda kawasan sekitar Shah Alam sememangnya menjadi tanggungjawab pihak majilis. Namun apabila di soal mengenai punca masalah yang berlaku adakah disebabkan system saliran beliau menafikan. Justeru beliau member penjelasan bahawa punca sebenar masalah banjir adalah disebabkan daripada limpahan air sungai yang datang daripada sungai Gombak dan sungai-sungai yang berhampiran. Menurut beliau lagi, system pmbentungan telah dibuat berdasarkan piawai yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perairan Selangor. Malahan, hal-hal seperti banjir bukanlah tidak dapat diselesaikan, tetapi terdapat sesetengah hal yang berada di luar bidang kuasa majlis. Justeru kelewatan menyelesaikan masalh banjir adalah disebabkan karenah birokrasi. Secar ringkasnya beliau menjelaskan kebanyakkan masalah yang berlaku di bandaraya tersebut sukar diselesaikan dengan cepat kerana terdapat campurtangan daripada kerajaan persekutuan.

Seterusnya pada bahagian imej Bandar, hampir keseluruhan responden mengataka bahawa bandaraya tersebut berada pada tahap yang kurang efisyen. Hal ini kerana, hasil keseluruhan analisis yang dibuat membuktikan kenyataan ini. Walaubagaimana pun berdasarkan pertemuan peribadi bersama responden terdapat responden yang bersetuju bandaraya tersebut pada keseluruhan bahagian ini pada tahap yang efisyen oleh responden yang berada dalam lingkauan umur yang melebihi 35 tahun dank ke atas.
Namun begitu masih terdapat responden yang mengakui bahawa imej Shah Alam berada pada tahap yang baik. Pertemuan dengan Encik Nizam sebelumnya telah menjelaskan bahawa imej Bandar tersebut semengnya kelihatan berbeza berbanding Bandar-bandar lain. Hal ini kerana keseluruhan pembangunan yang hendak dijalankan perlu berada di bawah polisi Sultan Selangor. Dalam maksud yang lebih jelas beliau memberi contoh bangunan yang hendak dibina di Shah Alam tidak bolah melebihi tinggi kubah masjid Shah Alam iaitu symbol yang amat terkenal untuk mengenali bandaraya tersebut. Tambahan beliau lagi, perumahan yang dibina mempunyai rumah yang lebih besar dalam seksyen-seksyen tertntu. Hal ini kerana berdasarkan polisi yang dibuat oleh Sultan ialah hendak menjadikan bandaraya tersebut aman dan tenang untuk diduduki tanpa gangguan social. Oleh sebab itu, bandaraya tersebut tiada komudahan social yang menjadi tumpuan golongan remaja seperti kelab-kelab hiburan dan pusat perjudian. Selain daripada itu, menurut beliau lagi secara kasarnya penduduk Shah Alam adalah bukan penduduk asal tetapi datang daripada kawasan luar untuk menetap di Shah Alam selepas pencen sekaligus tidak apat dipastikan tingkat pendapatan penduduk di sana.
Pada bahagian pengangkutan dalam borang soal selidik yang diberi kepada responden mendapati hasil analisis secara purata keseluruhan adalah pada tahap kurang efisyen dan tidak efisyen pada komponen-komponen tertentu. Pengankutan yang berda pada tahap tidak efisyen ialah lapangan terbang dan sistem pengangkutan udara dan pelabuhan, pengangkutan kargo dan kapal persiaran. Responden meletakkan komponen-komponen tersebut pada tahap yang tidak efisyen kerana tidak pernah melihat kemajuan yang dilihat daripada komponen pengangkutan tersebut. Komponen-komponen pengangkutan yang lain seperti sistem pengangkutan antar bandar, sistem pengangkutan dalam bandar, kereta api, stesen bas dan teksi serta lain-lain yang terdapat dalam borang soal selidik berada dalam tahap yang kurang efisyen. Menurut Encik Nizam, lebuh raya yang menghubungkan kawasan Shah Alam daripada Petaling Jaya dan Subang Jaya sehingga ke pusat bandar dihubungkan dengansatu-satunya lebuhraya iaitu lebuhraya persekutuan. Selain daripada itu, pihak majlis bandaraya Shah Alam tidak berkuasa ke atas seluruh pengangkutan di Shah Alam. Justeru beliau mengatakan bahawa keadaan pengangkutan di bandar tidak dapat dipertingkatkan jika terdapat rugutan daripada warga bandaraya tersebut. Namun begitu berdasarkan pemerhatian didapati bahawa kemajuan pengangkutan antar dan dalam bandar didominasi oleh syarikat Rapid KL. Berdasarkan kajian soal selidik perkara ini turut dipersetujui oleh responden yang rata-ratanya pelajar. Selain daripada itu, tambahan responden dalam hal tersebit turut menyatakan bahawa perkhidmatan sukar didapati sekaligus tiada stesyen bas dan stesen teksi yang tetap di sana. Oleh yang demikian keadaan ini menjelaskan bahawa secara keseluruhan pengankutan di bandaraya tersebut tidak memenuhi keperluan penduduknya dan daripada penyelidikan mendapati responden lebih banyak menuding masalah ini kepada pihak majlis walhal perkara ini bukan berada dalam bidang kuasa dan tanggungjawab mereka. Walaubagaimana pun, pihak majlis berharap kuasa mereka lebih luas sehingga perkhidmatan pengangkutan namun disebabkan kekangan kewangan keadaan ini tidak dapat dilaksanakan kepada penduduknya.
Seterusnya dalam bahagian perdagangan hasil keseluruhan analisis mendapati bahawa terdapat komponen-komponen dalam bahagian tersebut berada pada tahap yang berbeza-beza. Namun begitu secara keseluruhannya mendapati bahawa perdagangan di Shah Alam berada pada efisyen dan kurang efisyen serta tidak efisyen. Hanya terdapat dua komponen dalam bahagian perdagangan yang mendapat hasil analisis pada tahap yang efisyen iaitu pusat membeli belah serta kedai pakaian dan tekstil. Hal kediaman. Hal ini kerana menurut responden terdapat psat membeli belah yang lengkap dengan barang-barang kepeluan yang hendak dibeli seperti kompleks PKNS dan Plaza Alam Sentral. Seterusnya komponen perdagangan yang berada tahap yang tidak efisyen hasil analisis keseluruhannya ialah iburan, restoran dan bar. Komponen perdagangan ini sememangnya tidak efisyen adalah kerana perdangan di bandaraya tersebut lebih tertumpu pada bahagian lain. Hal ini kerana, polisi pmbangunan yang telah ditetapkan menyebabkan hiburan kurang membangun di sana samada dalam negara atau pada peringkat internasional. Namun begitu, keupayaan penduduk untuk mendapatkan perkhidmatan perdagangan adalah pada tahap baik dan perkhidmatan yang ada adalah disediakan cukup. Hal ini dijelaskan oleh responden-responden yang ditemui. Malahan kebanyakkan daripada mereka turut berharap agar sektor ini dikembangkan dengan lebih maju lebih-lebih lagi terhadap Shah Alam yang telah diiktiraf sebagai bandaraya. Walaupun begitu pada penelitian penyelidikan kumpulan terhadap sektor ini adalah berbeza dengan pendapat responden hasil daripada sumber-sumber lain. Hal ini kerana, pada keseluruhan perkhidmatan dan beberapa komponen yang terdapat di Shah Alam adalah sangat lengkap kerana adanya komponen-komponen seperti perkhidmatan kurier dan perkhidmatan pencarian pekerjaan/tenaga kerja asing.
Dalam sektor perkilangan dalam bandaraya Shah Alam hasil analisis mendapati hampir kesemua bahagian-bahagian dalam sector tersebut pada tahap kurang efisyen pada persepsi responden. Hal in lebih menjejaskan lagi kerana terdapat juga satu bahagian dalam sector tersebut pada tahap tidak efisyen iaitu kawalan industri kecil dan sederhana. Walaubagaimana pun, responden-responden bersetuju bahawa bandaraya tersebut amat dominan dalam pertumbuhan pesat pembinaan kilang-kilang pada seksyen-seksyen tertentu khas untuk aktiviti perindustrian. Secara kasarnya, sector perkilangan turut wujud dalam kawasan pembangunan pusat Bandar iaitu daripada seksyen 17 hingga la seksyen 24. Berdasarkan pendapat beberapa responden, mereka lebih tegas dalam membincangkan tentang satu bahagian perkilangan iaitu pengambilan tenaga kerja. Hal ini kerana, pengambilan tenaga di sana menurut pandangan mereka perlu dikawal kerana pengambilan tenaga kerja asing yang lebih diberi perhatian. Justeru penduduk tempatan sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini terutama pada sector perkilangan. Berdasarkan pendapat penyelidikan hal ini sudah tentu berlaku ekoran kerajakebanyakkan kilang-kilang di sana milik syarikat asing yang mana akan mengambil tenaga kerja asing yang boleh memberi kesan kepada kos pengeluaran yang rendah. Hal ini sekaligus pengiklanan peluang pekerjaan seakan-akan tidak memberi makna kepada penduduk tempatan walaupun terdapat pengiklanan jenis tersebut. Seterusnya dalam kawalan industri kecil dan sederhana keseluruhan analisis mendapati bahagian tersebut tidak efisyen walaupun kelihatan banyak gerai-gerai kecil dalam kawasan kompleks PKNS dan Plaza Alam Sentral.
Seterusnya pada bahagian budaya pula kebanyakan reponnden menanda pada tahap yang efisyen pada borang soal selidik. Namun berdasarkan analisis yang dijalankan mendapati bahawa hampir keseluruhan komponen budaya adalah kurang efisyen dan terdapat dua komponen budaya yang tidak efisyen iaitu perkhidmatan bagi mesyuarat, insentif, konvokesyen dan pameran dan aktiviti hiburan malam. Sudah dinyatakan pada analisis sebelumnya bahawa aktiviti hiburan adalah sangat kurang dijalankan di bandaraya tersebut berdasarkan pilisi yang telah ditetapkan. Seterusnya, pada pandangan responden aktiviti mesyuarat, konvensyen dan insentif sememangnya kurang. Hal ini kerana, berdasarkan kajian mendapati bahawa tiada tempat yang khusus untuk aktiviti sedemikian. Tambahan lagi responden turut tidak dapat mengenalpasti tempat-tempat yang bersesuaian dengan aktiviti yang dinyatakan dalam borang soal selidik. Namun begitu komponen lain turut dilihat tidak begitu memuaskan kerana berada pada tahap yang kurang efisyen. Walaupun terdapat pusat membeli belah serta hotel dan pusat peranginan, namun komponen budaya tersebut hanya berada pada kawasan-kawasan tertentu sahaja. Hal ini sekaligus menjadikan bandaraya tersebut tidak begitu mendapat perhatian daripada pelancong asing dan dalam negara. Walaupun begiu, bandaraya tersebut tetap dilegkapi dengan perkhidmatan untuk melakukan aktiviti pertanian seperti taman tema dan pusat rekreasi serta bas pelancong persiaran tetapi masih kurang daripada kecekapan pelaksanaan. Tambahan pula secara keseluruhan pendapat tentang kualiti perkhidmatan pelancongan membuktikan sektor ini pada tahap yang kurang efisyen. Daripada pendapt Encik Nizam kawasan bandraya tersebut sememangnya kurang mendapat sambutan daripada pelancong asing tetapi terkenal pada pelancong dalam negara yang menginginkan kedamaian dan ketenangan melalui percutian cara orang bandar.
Perumahan di kawasan Shah Alam dari segi perumahan kos sederhana, rendah, dan mewah serta tempat meletak kenderaan berada pada tahap yang kurang efisyen hasil daripada purata pendapat responden. Malahan secara keseluruhan mendapati bahawa hampir kesemua kom[onen dalam perumahan adalah kurang efisyen. Perkara ini termasuklahkemudahan masyarakat di kawasan perumahan kualiti alam sekitar dan kepadatan perumahan srta system kawalan keselamatan perumahan. Perumahan yang dibina disekitar kawasan Shah Alam turut berdasarkan polisi sedia ada. Selain daripada itu, masih terdapat responden yang mengakui tahap efisyen bandaraya tersebut dari segi penawaran mengikut jenis rumah. Hal ini demikian keran, terdapat kawasan rumah mewah, sederhana dan rendah dalam seluruh bandaraya. Keadaan ini dapat dilihat di sekitar seksyen 2 yang ditawarkan dengan perumahan jenis mewah dan kebanyakkan diduduki oleh golongan professional serta pesara. Selain daripada penawaran perumahan jenis sederhana dapat dilihat pada sekitar seksyen 7 yang mana hampir keseluruhan kawasan tersebut diduduki oleh pelajai-pelajar pengajian tinggi seperti UITM. Berdasarkan Encik nizam, keselamatan sekitar perumahan masih berada dalam bidang kuasa majlis tetapi pada masalah-masalah tertentu seperti kawalan terhadap anjing liar dan aduan ketenteraman. Namun begitu menurut beliau lagi terdapat masalah anjing liar yang tidak dapat ditangani kerana kekurangan tenaga kerja dalam jabatan tersebut. Secara keseluruhan didapati kekurangan kecekapan perumahan di bandaraya tersebut turut menyebabkan responden memberi harapan yang tinggi kepada pihak majlis untuk mempertingkatkan kualiti perskitaran perumahan.
anali
Seterusnya pada bahagian kawalan dan keselamatan responden menunjukkan maklum yang positif terhadap balai polis dan pos polis. Namun begitu analisis keseluruhan mendapati bahawa terdapat kekurangan kecekapan dari segi pelaksanaan. Hal ini dibuktikan daripada hasil analisis yang menunjukkan kawalan maksiat, kawalan denggi dan kawalan terhadap keselamatan di kawasan perumahan adalahkurang efisyen. Hal ini kerana sudah banyak kejadian jenayah yang berlaku di kawasan sekitaran perumahan dengan mengambil contoh suri rumah di seksyen 3 mati dipercayai dibunuh. Selain daripada itu, pengalaman responden sendiri menberitahu bahawa terdapat rondaan dalam kawasan bandaraya tersebut tetapi hanya berlaku jika terdapat kes-kes yang luar biasa. Secara keseluruhanya kawalan dan keselamatan perlu dipertingkatkan lagi dalam kawasan-kawasan tertentu dengan tidak bias terhadap kawasan yang lebih mewah.

Pada tahap govermen secara keseluruhan hasil analisis mendapati terdapat kekurangan dan ketidakcekapan pelaksanaan kerajaan yang melibatkan beberapa perkara. Pada tahap ketidaefisyenan Bandar terdapat beberapa perkara yang seperti program agenda 21, majlis tindakan pelancongan, pembangunan kawasan terbiar dan pusat sehenti pelaburan. Program agenda 21 misalnya adalah tentang alam sekitar dijelaskan oleh responden bahawa kurang terdapat pelaksanaan terhadap program berkaitan alam sekitar. Selain daripada itu juga terdapat beberapa responden yang tidak mengetahui tentang maksud agenda 21 sekaligus tidak sedar tentang kewujudan program tersebut. Namun begitu, keadaan ini tidak boleh diperalahkan pada kerajaan semata-mata kerana kebanyakkan responden tidak mengambil peduli tentang hal-hal yang berkaitan pentadbiran dalam erti kata menerima semua perkara yang dilakukan oleh pihak tersebut. Pada tahap kurang efisyen daripada hasil analisis keseluruhan mendapati bahawa tindakan susulan aduan pihak berkuasa tempatan yang paling memberikan maklum balas yang banyak oleh responden. Hal ini demikian kerana, pengalaman penduduk daripada bencana banjir yang pernah melanda bandaraya kurang cekap dalam pelaksanaan penyelesaian masalah oleh pihak berkuasa. Keadaan lebih memburukkan lagi kuasa pihak berkuasa tempatan kerana pernah berjanji untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penduduk dalam masa yng singkat. Seterusnya penglibatan awam turut mendapat hasil kurang efisyen kerana respondenkurang melihat badan-badan kerajaan yang melakukan aktiviti awam. Setrusnya pendapat terhadap kekurangan kecekapan kerajaan mendapat reaksi yang dominan kepada pengurusan sampah dan sisa kediaman. Hal ini ditujukan kepada pihak majlis kerana mereka bertanggungjawab sepenuhnya dalam memberi perkhidmatan kutipan sampah ini. Selain daripada itu terdapat komponen-komponen lain dalam perkhidmatan kerajaan yang diharapkan oleh penduduknya agar dipertingkatkan perncapaian kualiti perkhidmatan. Hal ini kerana keseluruhan perkhidmatan daripada kerajaan adalah pada tahap yang boleh menggugat kredibiliti pentadbiran di bandaraya tersebut.


Dalam kawalan bencana alam di bandaraya tersebut pula didapati bahawa hasil analisis mendapati bahawa bahagian ini juga menunjukkan ketidakcekapan pihak berkuasa tempatan serta kurang cekap dalam beberapa perkara. Hal ini terbukti daripada hasil analisis yang berdasarkan kepada bencana banjir yang pernah berlaku dalam kawasan Shah Alam. Hasil analisis mendapati bahawa kesemua komponen dalam bahagian bencana alam menunjukkan tahap yang kurang efisyen. Justeru berdasarkan keputusan penyelidikan tersebut mendpati nbahawa unsur-unsur yang menyebabkan bencana alam adalah disebabkan kekurangan kawalan terhadap kawasan dan taman hijau, kualiti air sungai yang dipenuhi oleh sampah sarap dan pengurusan sampah sarap dan sisa kdiaman yang kurang cekap menyebabkan berlakunya bencana tersebut. Selain daripada itu kempen alm sekitar dan program kitar semula turut berada pada tahap yang kurang cekap menyebabkan kemungkinan factor bencana tejadi. Malahan berdasarkan hasil analisis, penyelidikan ini sekaligus menyedari bahawa kawalan penyahutan yang kurang cekap juga impak kepada keadaan bencana tersebut. Justeru berdasarkan pendapat personal daripada responden, kajian ini turut mengenalpasti bahawa harapan penduduk di Shah Alam bukan sahaja melibatkan pentadbir, malahan turut berharap agar komponen-komponen dalam pelbagai sector dititikberatkan supaya tidak memberi impak pada masa yang akan datang.

No comments: